E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » CHARMING SAKURA 6D 3N
ทัวร์ CHARMING SAKURA 6D 3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ นารา สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึที่วัดโทไดจิ และให้อาหารกวางอันแสนเชื่อง

มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ

นาโกย่า ปราสาทอินุยามะ ชมความงามของสวนซากุระที่บานสะพรั่งบริเวณรอบๆ ปราสาท

กิฟุ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จูขุ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางสาคัญที่เชื่อมต่อโตเกียวกับเกียวโตในสมัยเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ

โยโกฮาม่า ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาโดนใจที่มิตซุย เอาท์เล็ต, และช้อปปิ้งสินค้าก่อนกลับเมืองไทยที่อิออน มอลล์
กำหนดการ 11-16 เมษายน 2562 (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์)
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
Gallery