E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ออสเตรเลีย » เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน
ทัวร์ เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน
ประเทศ ออสเตรเลีย
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ดินแดนแห่งความเจริญศูนย์กลางของทวีปออสเตรเลียฝั่งตะวันตก ชมวิวในสวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ล่องเรือแม่น้ำสวอน ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมโชว์ตัดขนแกะ ฯลฯ

ฟรีแมนเทิล เมืองฟรีแมนเทิล หรือ ฟรีโอ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน และยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของอารยธรรมตะวันตก สมัยบุกเบิกประเทศ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชมเมือง ร้านค้า ร้านอาหารตามริมทางที่สร้างขึ้นผสมกลมกลืนกับบรรยากาศของอดีต และช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล
กำหนดการ 2562 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
Gallery