E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ออสเตรเลีย » เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน
ทัวร์ เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน
ประเทศ ออสเตรเลีย
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก
ดินแดนแห่งความเจริญศูนย์กลางของ
ทวีปออสเตรเลียฝั่งตะวันตก ชมวิวใน
สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ล่องเรือแม่น้ำสวอน
ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมโชว์ตัดขนแกะ ฯลฯ

ฟรีแมนเทิล เมืองฟรีแมนเทิล หรือ ฟรีโอ
ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
และยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของอารยธรรมตะวันตก
สมัยบุกเบิกประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง
ร้านค้า ร้านอาหารตามริมทางที่ผสมกลมกลืน
กับบรรยากาศของอดีต และช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก
ผัก ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล
กำหนดการ 2561 03-07 ก.พ. / 29 มี.ค.-02 เม.ย. / 13-17 เม.ย.2562
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
Gallery