E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ออสเตรเลีย » เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ออสเตรเลีย
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก
ดินแดนแห่งความเจริญศูนย์กลางของ
ทวีปออสเตรเลียฝั่งตะวันตก ชมวิวใน
สวนสาธารณะคิงส์ปาร์ค ล่องเรือแม่น้ำสวอน
ชมสวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมโชว์ตัดขนแกะ ฯลฯ

ฟรีแมนเทิล เมืองฟรีแมนเทิล หรือ ฟรีโอ
ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
และยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของอารยธรรมตะวันตก
สมัยบุกเบิกประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง
ร้านค้า ร้านอาหารตามริมทางที่ผสมกลมกลืน
กับบรรยากาศของอดีต และช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก
ผัก ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล
กำหนดการ 2561 10-13 ส.ค.
21-24 ก.ย.
12-15 ต.ค. / 19-22 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท
Gallery