E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Switzerland-Italy 8 Days
ทัวร์ Switzerland-Italy 8 Days
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ เจนีวา เมืองแสนสวยที่มีทัศนียภาพงดงาม
ด้วยทะเลสาบและน้ำพุกลางใจเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

โลซานน์ เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทย
รู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว
ยังเป็นเมืองที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสำเร็จการศึกษา

อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่ง
ของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์
และเป็นเมืองท่องเที่ยวดังของสวิสฯ มียอดเขาสูง
เขตเทือกเขาแอลป์ ที่ตั้งของยอดเขาจุงฟราว Top of Europe

ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสฯ
และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ
ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานคาแปล
อนุเสาวรีย์สิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ

มิลาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี
และเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี

เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี
อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุค
กลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่
กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค

ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี
อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี
เมืองที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 มี จัตุรัสดูโอโม
ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่

โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน
มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็น
ศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของโลก
ชมรูปปั้นและจิตรกรรมโดยฝีมือของจิตรกรเอกชื่อดัง
กำหนดการ 21 - 28 เม.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 59,999 บาท
Gallery