E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ไต้หวัน » TAIWAN HANSA 4D3N
ทัวร์ TAIWAN HANSA 4D3N
ประเทศ ไต้หวัน
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ไทเป -ผูหลี่ -วัดจงไถฉันซื่อ -ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ -ไทจง -ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต -ร้านพายสับปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี -ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET

พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน,พระกระโดดกำแพง,ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์

กำหนดการเดินทาง

21-24 / 24-27 / 30 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561

27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2561

06-09 / 13-16 / 18-21 / 27-30 มีนาคม 2561
กำหนดการ 2561 ม.ค. - มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
Gallery