E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป »Wow Arzerbaijan-Georgia
ทัวร์ Wow Arzerbaijan-Georgia
ประเทศ อาเซอร์ไบจาน
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ภายในอุทยานมีหินสลักกว่า 6,000 ชิ้น มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทั้งถ้ำ ที่พักอาศัย และหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี
กำหนดการ 12-18 มี.ค. / 26 มี.ค.- 1 ม.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
Gallery