E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป »อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย
ประเทศ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ บากู เมืองหลวงและเมทองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็กๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่อ อับชิรอน Abseron ประกอบพิ้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่ง ฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีก่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่น ว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ ไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน
กำหนดการ 08-14 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
Gallery