E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป »AMAZING GEORGIA –ARMENIA SONGKRAN
ทัวร์ AMAZING GEORGIA –ARMENIA SONGKRAN
ประเทศ จอร์เจีย-อาเมเนีย
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เกกฮาร์ด สถานที่ตั้งของวิหารเกกฮาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญ่อลังการ

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี สร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

กูดาอูริ เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย0
กำหนดการ 10-17 เมษายน / 12-19 เมษายน / 13-20 เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น 62,995 บาท
Gallery