E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Eastern Europe Wonderful Promotion
ทัวร์ Eastern Europe Wonderful Promotion
ประเทศ ออสเตรีย-เช็ค-สโลวาเกีย-ฮังการี
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย
อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ
ดนตรี และ ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวัง
ที่มีความงดงามที่สุด

บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี
ดินแดนแสนงามของแม่น้ำดานูบ
ชมเมืองเก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุด
ของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงาม
ด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค
ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค

เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11
อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย เป็น 1 ใน
เมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

ปราค เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วย
กลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล
และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราค
พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

เอสเตอร์กอม เมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮังการี
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-13 เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์
และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
มากกว่า 1,000 ปี ได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งดานูบ”
อีกเมืองหนึ่ง เมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและ
ธรรมชาติของสายน้ำ และเรื่องราวประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมอันน่าสนใจ

เซนเทนเดร้ เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
ตั้งอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลที่ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศ เมืองเล็กๆ น่ารัก เป็นเมืองศิลปิน
กำหนดการ 17-24 มิ.ย. / 23-30 มิ.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 45,300 บาท
Gallery