E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป »GEORGIA MY LOVE
ทัวร์ GEORGIA MY LOVE
ประเทศ จอร์เจีย
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

ซิกนากี เมืองน่ารักที่ได้รับขนานนามว่า City of Love เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องการผลิตไวน์ และเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี สร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน
กำหนดการเดินทาง 13-19 ตุลาคม 2566
ราคาเริ่มต้น 39,995 บาท
Gallery