E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » HOKKAIDO TOMAMU 5D4N
ทัวร์ HOKKAIDO TOMAMU 5D4N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ โทมามุ สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที่ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ

โทยะ ชมความงามของทะเลสำบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว , นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขำอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว , นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ ที่รู้จักกันในนามทาเนียบอิฐแดง, สัมผัสบรรยากาศ ตลำดปลำยำมเช้ำ, อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่

ชิโตเสะ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ เรร่ำ เอำท์เล็ต และอิออน มอลล์
กำหนดการ 2561 30 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
Gallery