E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ไต้หวัน » TAIWAN HANSA 5D3N
ทัวร์ TAIWAN HANSA 5D3N
ประเทศ ไต้หวัน
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ** บินตรง..พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ** บินไฟล์ทเช้ากลับไฟล์ทดึกโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) ไทเป- หมูบ้านสายรุ้ง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต –ร้านพายสับปะรด-ท่าเรือเจิ้งปิน -เย๋หลิว-จิ่วเฟิ่น-ไทเป101 ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -วัดหลงซันซื่อ- ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ GLORIA OUTLET พิเศษ!!เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดสดๆ, ปลาประธานาธิบดี
กำหนดการ 2566 13-17 เมษายน / 4-8 พฤษภาคม / 22-26 พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น 30,995 บาท
Gallery