E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Tulip Fest เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม
ทัวร์ Tulip Fest เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม
ประเทศ เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์
หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล
และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย
ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

ร็อตเตอร์ดัม เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส
เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์
หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่
ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้

เดลฟ์ เมืองที่มีความสวยงามและสำคัญทางประวัติศาสตร์
เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พำนัก
ของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออเรนจ์
พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์
พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นที่บัญชา การต่อสู้กับสเปน

บรัสเซล นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม
ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส
ให้ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์
ทีได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม

บรูจจ์ เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกและได้รับการประกาศ
กับยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000
กำหนดการ 24-30 มี.ค. / 19-25 เม.ย. / 28 เม.ย.- 04 พ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
Gallery